Bundaberg Region - Friendly Society Private Hospital (FSPH)

Phone: 07 4331 1000

19-23 Bingera Street, Bundaberg QLD 4670, Australia