Bundaberg Region - Friendly Society Private Hospital (FSPH)
30°C Mostly Sunny Mostly Sunny

Phone: 1800 333 730

19-23 Bingera Street, Bundaberg QLD 4670, Australia